Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) część 1

Dokument opisujący język oraz strukturę opisu i pomiaru stanu zdrowia oraz stanów związanych ze zdrowiem.

ICF  (ang. International Classification of Functioning, Disability and Health), czyli Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia została zaproponowana przez Światową Organizację Zdrowia  (WHO) w 2001 roku. ICF należy do grupy międzynarodowych klasyfikacji opracowanych przez WHO stosowanych w wieloaspektowej ocenie zdrowia i niepełnosprawności. Dzięki rodzinie międzynarodowych klasyfikacji ICF pozwala na zapisywanie szerokiej gamy informacji na temat stanu zdrowia:

 

 • opis choroby, rozpoznanie,
 • niepełnosprawność (zakres, rodzaj),
 • funkcjonowanie (czynniki środowiskowe),
 • stan wpływający na zdrowie (samopoczucie pacjenta).

 

Pisząc prostymi słowami klasyfikacja ICF to zbiór informacji dotyczący rozpoznania jednostki chorobowej, która powoduje u pacjenta specyficzne dysfunkcje czy niepełnosprawności. Opisuje także wpływ owych dysfunkcji na funkcjonowanie, a więc wykonywanie czynność samoobsługi, wykonywanie pracy zarobkowej, uczestniczenie w szeroko pojętym życiu. ICF zawiera też opis czynników negatywnych jak pozytywnych wpływających na stan psychofizyczny osoby dysfunkcyjnej. Określa jego postawę i nastawienie do sytuacji życiowych.

 

Wykorzystanie ICF

Ze względu na swoją uniwersalność oraz wieloaspektowość klasyfikacji zdrowia i stanu zdrowia, ICF ma zastosowanie w wielu dziedzinach i dyscyplinach współczesnego świata. Jest bardzo dobrym narzędziem, które umożliwia gromadzenie porównywalnych informacji dotyczących niepełnosprawności z różnych krajów, posiadających różne prawodawstwa, definicje niepełnosprawności, standardy życia i zasady dotyczące opieki społecznej. Z powodzeniem ICF można stosować jako::

 

 • narzędzie statystyczne – dla zbierania i zapisywania danych (np. w badaniach populacji i badaniach przeglądowych lub w zarządzaniu systemami informatycznymi),
 • narzędzie badawcze – dla pomiaru wyników badań, jakości życia lub czynników środowiskowych,
 • narzędzie kliniczne – w ocenie potrzeb zdrowotnych, doboru metod postępowania w określonych stanach chorobowych, ocenie profesjonalizmu oraz ocenie rehabilitacji i jej wyników,
 • narzędzie polityki społecznej – w planowaniu ubezpieczeń społecznych, systemów odszkodowań oraz przygotowywaniu i realizacji polityki społecznej,
 • narzędzie edukacyjne – w przygotowaniu programów nauczania oraz w uświadamianiu społeczeństw i podejmowaniu działań socjalnych.

 

Należy także zaznaczyć iż  klasyfikacja ICF jest nieocenionym narzędziem  jako baza wiedzy rodzajów dysfunkcji, czynników środowiskowych i społecznych ograniczających uczestniczenie w życiu społeczeństwa osób dotkniętych szeroko rozumianą niepełnosprawnością. Bowiem w znacznym stopniu przyczynia się do znoszenia barier społecznych oraz architektonicznych, poprzez zrozumienie interakcji osób dysfunkcyjnych z otoczeniem, środowiskiem lub sytuacjami życiowymi.

 

Główne cele ICF

ICF jest wielozadaniową klasyfikacją opracowaną na użytek wielu dyscyplin i różnych sektorów. Jej szczególne cele można w skrócie przedstawić następująco:

 

 • stworzenie naukowych podstaw dla zrozumienia i badania kwestii zdrowia i związanych z nim stanów, wyników i wyznaczników,
 • ustalenie wspólnego języka stosowanego do opisu zdrowia i stanów związanych ze zdrowiem, w celu usprawnienia porozumiewania się różnych użytkowników, jak np. pracowników służby zdrowia, pracowników naukowych, decydentów i społeczeństwa z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
 • umożliwienie porównywania danych z różnych krajów z wielu dziedzin opieki zdrowotnej, usług i okresów czasu,
 • stworzenie usystematyzowanego schematu kodowania dla systemów informatycznych w dziedzinie zdrowia.

 

Cele te są ze sobą powiązane, ponieważ zapotrzebowanie na ICF i jej zastosowania wymaga zbudowania sensownego i użytecznego systemu, który może być wykorzystywany przez różnorakie środowiska dla ustalania polityki zdrowotnej, zapewnienia odpowiedniej jakości opieki zdrowotnej i przeprowadzenia oceny uzyskanych wyników w obrębie odmiennych kultur.

 

W kolejnej części artykułu opiszemy strukturę klasyfikacji ICF.


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u