Poślizgnięcie się na nieodśniezonym chodniku

Kto odpowiada za odśnieżanie chodnika oraz kto ponosi odpowiedzialność za wypadek?

Szybkimi krokami zbliża się do nas zima, a wraz z nią śnieg i mróz (przynajmniej w niektórych regionach kraju), a za tym idzie niebezpieczeństwo związane z nieodśnieżonymi chodnikami. Złamałeś nogę na nieodśnieżonym chodniku? Od kogo powinniśmy dochodzić odszkodowania, jeżeli doszło do wypadku?

 

Patrząc z punktu prawnego

Określone osoby i podmioty są zobowiązane do utrzymywania porządku, czystości i zapewnienia bezpieczeństwa na terenie, którym zarządzają a ,więc także na chodniku. Zaniedbania powodują, że powstaje obowiązek odszkodowawczy. Innymi słowy, jeśli w wyniku niewywiązania się z obowiązków przez zarządcę drogi dojdzie do wypadku na chodniku, osoba poszkodowana ma prawo do odszkodowania. Art. 415 kodeksu cywilnego mówi jasno, że ten, kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Najczęstszym powodem wypadków na chodnikach jest śliska nawierzchnia, czyli upadek na nieodśnieżonym chodniku. Kto odpowiada za odśnieżanie chodnika oraz kto ponosi odpowiedzialność za wypadek? Sprawa nie jest oczywista.

 

Odpowiedzialność za szkodę

Skoro wiadomo już kto odpowiada za odśnieżanie chodnika przed domem, to warto wyjaśnić kwestię odpowiedzialności za szkodę. Upadki, bardzo często starszych osób, które spowodowane są poślizgnięciem na zaśnieżonej lub oblodzonej powierzchni są dosyć częste. Zdarza się również, że takie zdarzenia kończą się obrażeniami, nierzadko również złamaniami. Czy w takiej sytuacji poszkodowany sam jest sobie winien? Bynajmniej. W tym przypadku właściciel będzie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności prawnej. Oczywiście prawdopodobnie znajdą się sytuacje, w których dałoby się wskazać przesłanki do odpowiedzialności karnej, ale skupię się na cywilnej. Osoba, która doznała szkodę w wyniku poślizgnięcia na nieodśnieżonym chodniku, może dochodzić naprawienia szkody z art. 415 Kodeksu cywilnego -„kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.” W tym wypadku winą będzie wstrzymanie się od działania, którym jest ustawowy obowiązek zachowania czystości. Jeżeli poszkodowany dozna szkody na terenie, który powinien być uprzątnięty przez gminę, to możliwość dochodzenia naprawienia szkody wcale nie wygasa. W takim wypadku zastosowanie będzie miał kolejny artykuł Kodeksu cywilnego, 416 – „osoba prawna jest obowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej organu.”

 

Postępowanie po zdarzeniu

Niestety jeszcze niewiele osób wie, że za obrażenia ciała, złamania, otarcia i obtłuczenia wskutek upadku na chodniku można uzyskać godne odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Odszkodowanie może obejmować koszty leczenia oraz rehabilitacji, a także utracony dochód na skutek niezdolności do pracy, czy koszty dojazdów i opieki. Osoba Poszkodowana, dochodząca swych roszczeń musi wskazać dowody potwierdzające winę podmiotu odpowiedzialnego za szkodę. Zatem jak przygotować właściwy materiał dowodowy?

  1. Wezwać karetkę pogotowia i upewnić się, że tzw. karta czynności ratunkowych zawiera opis okoliczności wypadku oraz informację o nawierzchni (przyczynie upadku).
  2. Wezwać policję lub straż miejską.
  3. Wykonać zdjęcia z miejsca zdarzenia. Wystarczy telefonem komórkowym zrobić kilka ujęć obrażeń, stanu nawierzchni oraz okoliczności.
  4. Zebrać dane świadków zdarzenia. Najlepiej jak najwięcej nazwisk oraz danych kontaktowych do osób, które widziały Twój wypadek na chodniku.
  5. Sprawdzić kto jest zarządcą czyli adresatem Twoich roszczeń – za chodniki z reguły odpowiedzialna jest gmina, za przystanki oraz drogi osiedlowe najczęściej spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa.
  6. Zbierać dokumentację medyczną czyli rachunki, faktury za leczenie jak również koszty dojazdu.

 

Kwoty zasądzane przez sąd bardzo różne. Wahają się od kilkuset złotych do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Może się jednak zdarzyć, że twoje materiały dowodowe są niewystarczające i nie dostaniesz odszkodowania. Coraz więcej spraw kończy się zawarciem ugody. Wygrasz sprawę, jeśli dobrze się przygotujesz i zgromadzisz odpowiedni materiał dowodowy. Wszystkie przywołane roszczenia mogą być dochodzone w ramach jednego powództwa.

 

Wyjątki

Nie każdy upadek na nieodśnieżonej czy śliskiej nawierzchni, skutkujący nawet poważnymi obrażeniami, będzie uprawniał osobę poszkodowaną do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym. Podczas np. gwałtownych opadów śniegu często niemożliwe jest wyeliminowanie ryzyka upadku pieszych. W związku z warunkami atmosferycznymi po prostu nie da się jednocześnie zabezpieczyć całego terenu. Jeżeli jednak można dostrzec (np. przechodząc często daną trasą), że chodnik jest nieodśnieżony, oblodzony, a posypywanie nawierzchni wykonywane jest niestarannie bądź rzadko, wówczas można mówić o zaniedbaniu.

 


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u