Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie dotyczącym wyboru oferty -Wykonawcy na badanie sprawozdania finansowego MENTAX SA za rok 2018

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie dotyczącym wyboru oferty -Wykonawcy na badanie sprawozdania finansowego MENTAX SA za rok 2018 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki

  1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu dotyczącym wyboru oferty – Wykonawcy na badanie sprawozdania finansowego MENTAX SA za rok 2018 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki jest MENTAX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Koszalinie, pod adresem ul. Szczecińska 25a/5, 75-122 Koszalin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000737660, NIP 669-23-88-755, REGON 320012969, jako Zleceniodawca, zwana dalej „MENTAX”. Kontakt z MENTAX jest możliwy również pod adresem e-mail: szkody@mentax.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 22 101 71 71.

  1. Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez MENTAX Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w osobie Pani Malwiny Nowik pod adresem: MENTAX SA, Inspektor Ochrony Danych, ul. Szczecińska 25a/5, 75-122 Koszalin, e-mail: rodo@mentax.pl.

  1. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe, w zakresie podanym przez Pana/Panią w ofercie, będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody – podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.) (dalej: RODO).

  1. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem upoważnionych pracowników i Rady Nadzorczej MENTAX.

  1. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w w/w procesie zostaną usunięte w ciągu dwóch miesięcy, liczonych od daty wyboru oferty -Wykonawcy.

 

  1. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

  1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie uniemożliwia uczestnictwo w procesie dotyczącym wyboru oferty – Wykonawcy na badanie sprawozdania finansowego MENTAX SA za rok 2018 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, a także nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Mentax na Facebook'u