POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA KORESPONDENCJI E-MAIL

Informujemy, że przetwarzamy dane osobowe zawarte w treści korespondencji e-mail prowadzonej
z MENTAX SA.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest MENTAX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Koszalinie, pod adresem ul. Szczecińska 25a/5, 75-122 Koszalin, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000737660, NIP 669-23-88-755, REGON 320012969, +48 22 101 71 71, e-mail: szkody@mentax.pl zwana dalej MENTAX. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: rodo@mentax.pl.
 2. Dane przetwarzane są w celu wymiany korespondencji e-mail oraz jej archiwizacji na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co stanowi prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Korespondencja e-mail przechowywana jest na zewnętrznych serwerach dostawców usługi poczty elektronicznej, z którymi zawarte zostały stosownej treści umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. W procesie wymiany korespondencji mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy MENTAX, którym nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych lub z którymi zostały zawarte stosownej treści umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane osobowe zawarte w korespondencji mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z MENTAX w celu obsługi korespondencji z zakresu specjalizacji tychże osób, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez MENTAX.
 6. Dane osobowe zawarte w korespondencji mogą zostać również udostępnione w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa podmiotom uprawnionym na podstawie tychże przepisów prawa.
 7. Dane osobowe przechowywane są na serwerach zlokalizowanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie dochodzi w tym zakresie do ich przekazywania do żadnego państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 8. Korespondencja wychodząca z MENTAX szyfrowana jest z wykorzystaniem technologii TLS / SSL.
 9. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z MENTAX. Po tym okresie mogą zostać usunięte, ale mogę również podlegać archiwizacji, jeżeli uznamy, że przebieg komunikacji uzasadnia takową archiwizację, np. z uwagi na potrzebę wykazania tego przebiegu w przyszłości. W tym zakresie nie jesteśmy w stanie określić jednoznacznego terminu usunięcia danych.
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do przenoszenia; prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego. W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail rodo@mentax.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana / Panią zidentyfikować.
 11. Dane przekazywane są dobrowolnie, w sposób naturalny w związku z prowadzoną komunikacją.
Mentax na Facebook'u