Przetwarzanie danych osobowych w celu kontaktu

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w MENTAX SA

(dla osób kontaktujących się z MENTAX poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej MENTAX)

 1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach formularza kontaktowego na stronie internetowej MENTAX jest MENTAX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Koszalinie, pod adresem ul. Szczecińska 25a/5, 75-122 Koszalin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000737660, NIP 669-23-88-755, REGON 320012969, jako pracodawca, zwana dalej „MENTAX”. Kontakt z MENTAX jest możliwy również pod adresem e-mail: szkody@mentax.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 22 101 71 71.

 1. Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez MENTAX Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w osobie Pani Malwiny Nowik pod adresem:

 • MENTAX SA, Inspektor Ochrony Danych, ul. Szczecińska 25a/5, 75-122 Koszalin.
 • e-mail: rodo@mentax.pl
 1. Cel i podstawy przetwarzania

MENTAX gwarantuje, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jednym z takich celów jest uzasadniony interes MENTAX. Celami realizowanymi w ramach tzw. uzasadnionego interesu są:

 • wszelkie czynności w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane przez Ciebie w formularzu kontaktowym lub udzielania odpowiedzi na Twoje zgłoszenie reklamacyjne przekazane w formularzu kontaktowym,
 • ochrona przed roszczeniami w związku z prowadzoną działalnością;

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO[1].

 

MENTAX przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie, podane w formularzu kontaktowym.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej MENTAX – będą mieć wyłącznie upoważnieni przez MENTAX pracownicy i współpracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.

Poza tym w związku z prowadzoną działalnością MENTAX  może ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • osobom współpracującym z MENTAX na rzecz MENTAX, tj. dedykowanym w danej dziadzinie / w likwidacji szkód specjalistą (np.: lekarzom, kosztorysantom, rzeczoznawcom);
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 • podmiotom wspierającym MENTAX w prowadzonej działalności na zlecenie MENTAX, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, w tym Microsoft, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe, usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z MENTAX i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami;
 • bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.
 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane  podane w formularzu kontaktowym będą przechowywane przez MENTAX do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym , a następnie przez 3 lata w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

W przypadku zgłoszeń dot. reklamacji do czasu udzielania odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne, a następnie do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6-ścio letni termin przedawnienia w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

 

W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji tego celu.

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez MENTAX Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

MENTAX nie przetwarza Twoich danych w sposób zautomatyzowany, który może skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

[1] RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej jako: RODO.

Mentax na Facebook'u