Przetwarzanie danych w procesie realizacji usługi eksperckiej

Informacja dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie realizacji usługi eksperckiej MENTAX SA

 1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu realizacji usługi eksperckiej jest MENTAX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Koszalinie, pod adresem ul. Szczecińska 25a/5, 75-122 Koszalin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000737660, NIP 669-23-88-755, REGON 320012969, jako pracodawca, zwana dalej „MENTAX”. Kontakt z MENTAX jest możliwy również pod adresem e-mail: szkody@mentax.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 22 101 71 71.

 1. Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez MENTAX Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w osobie Pani Malwiny Nowik pod adresem:

 • MENTAX SA, Inspektor Ochrony Danych, ul. Szczecińska 25a/5, 75-122 Koszalin.
 • e-mail: rodo@mentax.pl
 1. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1], w celu wykonania umowy (tj. realizacji usługi eksperckiej), której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (tj. realizacji usługi eksperckiej).

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MENTAX, tj. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy (tj. realizacji usługi eksperckiej).

 1. Odbiorcy danych osobowych

W związku z prowadzoną działalnością MENTAX  będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • osobom współpracującym z MENTAX na rzecz MENTAX, tj. dedykowanym w danej dziadzinie / w likwidacji szkód specjalistą (np.: lekarzom, kosztorysantom, rzeczoznawcom),
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom wspierającym MENTAX w prowadzonej działalności na zlecenie MENTAX, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, w tym Microsoft, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe, usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z MENTAX i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
 • bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.
 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy (tj. realizacji usługi eksperckiej), a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze, niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te MENTAX będzie przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy (tj. realizacji usługi eksperckiej) i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez MENTAX z wymogów prawa. Oznacza to, że chcąc skorzystać z usług oferowanych przez MENTAX musisz podać swoje dane osobowe.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119, str. 1), dalej jako RODO.

Mentax na Facebook'u