Przetwarzanie danych w procesie rekrutacji

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI MENTAX SA

 

1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest MENTAX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Koszalinie, pod adresem ul. Szczecińska 25a/5, 75-122 Koszalin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000737660, NIP 669-23-88-755, REGON 320012969, jako pracodawca, zwana dalej „MENTAX”. Kontakt z MENTAX jest możliwy również pod adresem e-mail: szkody@mentax.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 22 101 71 71.

 

2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez MENTAX Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: MENTAX SA, Inspektor Ochrony Danych, ul. Szczecińska 25a/5, 75-122 Koszalin, e-mail: rodo@mentax.pl

 

3. Państwa następujące dane osobowe::

1)  Imię i Nazwisko

2)  Numer telefonu

3)  Adres e-maile

4) Adres zamieszkania

5) Specjalizacja

 

będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego [1]. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda [2] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.  MENTAX będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach kandydatów do współpracy  jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę [3], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi MENTAX SA zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

 

5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez  9 miesięcy.

 

6. Mają Państwo prawo do:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do usunięcia danych osobowych;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO ( na adres: UODO, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt 3 jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 


 [1] Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

[2] Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;

[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

 

Mentax na Facebook'u