Regulamin

Regulamin zakupu szkoleń

REGULAMIN USŁUG SZKOLENIA

§ 1.
Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia przez MENTAX S.A. z siedzibą w Koszalinie, ul. Szczecińska 25a/5, 75-122 Koszalin, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy, KRS 0000737660, kapitał zakładowy (opłacony w całości): 273 960,00, zł, NIP 669-23-88-755, REGON 320012969 (dalej MENTAX) usług szkolenia z zakresu technicznej likwidacji szkód na rzecz klientów, zawierania umów o świadczenie tych usług, oraz korzystania z portalu internetowego, zamieszczonego na stronie: https://mentax.pl/
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, mają następujące znaczenie:
Usługa szkolenia (lub Usługa) – usługa świadczona przez MENTAX na rzecz Klienta, polegająca na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu technicznej likwidacji szkód, obejmującego zagadnienia określone w danym wariancie szkolenia, zamieszczonym na Portalu internetowym.
Umowa – umowa o świadczenie usługi szkolenia z zakresu technicznej likwidacji szkód, określająca warunki tego szkolenia, zawierana przez Klienta z MENTAX, w następstwie złożenia przez Klienta Zamówienia szkolenia. Umowa ta jest zawierana na odległość, za pośrednictwem Portalu informacyjnego. Wysokość wynagrodzenia za szkolenie wskazana jest odrębnie dla każdego wariantu szkolenia.
Klient – Uczestnik, będący stroną Umowy lub Podmiot zgłaszający Uczestnika.
Uczestnik – osoba fizyczna uczestnicząca w szkoleniu lub skierowana do odbycia szkolenia przez Podmiot zgłaszający Uczestnika.
Podmiot zgłaszający Uczestnika – strona Umowy zawartej z Mentax, która kieruje Uczestnika do odbycia szkolenia.
Portal internetowy – prowadzony przez MENTAX portal internetowy, zamieszczony na stronie: https://mentax.pl/, za pośrednictwem którego zawierana jest Umowa.
Konsument – Klient, zawierający Umowę z MENTAX, w przypadku gdy Umowa ta jest niezwiązana bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Zamówienie szkolenia (lub Zamówienie) – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Portalu internetowego, będące jego ofertą zawarcia z MENTAX Umowy,
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 2.
Klient składa Zamówienie szkolenia, za pośrednictwem Portalu internetowego. Klient zobowiązany jest do wypełnienia Zamówienia zgodnie z prawdą.
Do złożenia Zamówienia niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie Zamówienia.
Portal internetowy umożliwia składanie Zamówień całodobowo, przez wszystkie dni tygodnia, za wyjątkiem przerw w jego dostępności wynikających z prac konserwacyjnych, modernizacyjnych lub z powodu działań osób trzecich, za których MENTAX nie ponosi odpowiedzialności. O planowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania MENTAX w miarę możliwości zawiadomi na stronie głównej Portalu internetowego. Za przerwę w dostępności Portalu internetowego z wymienionych przyczyn MENTAX nie ponosi odpowiedzialności.
MENTAX nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest Portal internetowy. Dotyczy to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
MENTAX przysługują wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej i prawa autorskie, do treści zamieszczonych na portalu internetowego.
MENTAX na Portalu internetowym może stosować pliki cookies, na zasadach określonych w polityce prywatności zamieszczonej na Portalu internetowym.
Przed złożeniem Zamówienia Klient winien zapoznać się z niniejszym Regulaminem, zamieszczonym na Portalu internetowym. Korzystanie z niego jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień.
Zabronione jest wprowadzanie do Portalu internetowego treści o charakterze bezprawnym.

§ 3.
Składając zamówienie Klient winien dokonać wyboru wariantu szkolenia, przez zaznaczenie pola: „Zapisz się”, zamieszczonego pod danym wariantem szkolenia. Następnie Klient powinien:
wypełnić wszystkie pola wskazane w Zamówieniu jako obowiązkowe, w tym te które dotyczą danych osobowych Klienta lub Uczestnika takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej oraz
potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem jak i zaakceptowanie jego postanowień – przez zaznaczenie odpowiedniego pola w Zamówieniu.
opłacić Zamówienie, za pośrednictwem operatora płatności internetowej, do którego zostanie przekierowany po wyborze odpowiedniego pola w Zamówieniu.
W przypadku, gdy Uczestnik nie jest jednocześnie Klientem – Podmiot zgłaszający tego Uczestnika udostępnia MENTAX do przetwarzania dane osobowe Uczestnika w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i organizacji szkolenia. W takim przypadku Podmiot zgłaszający Uczestnika zobowiązuje się do poinformowania Uczestnika w imieniu MENTAX o informacjach wynikających z art. 14 RODO.
W przypadku gdy w danym wariancie szkolenia, przewidziane są zajęcia praktyczne, warunki udziału w nich, zawarte są opisie Usługi, zamieszczonym na Portalu internetowym.
Wynagrodzenia za szkolenia wyrażone są w kwocie brutto i zawierają podatek VAT. W wynagrodzeniu mieści się koszt uczestnictwa Klienta w szkoleniu i materiały szkoleniowe. MENTAX wystawia fakturę VAT w formie elektronicznej, na co Klient wyraża zgodę.
Po otrzymaniu płatności przez MENTAX Klient uzyska potwierdzenie opłacenia Zamówienia na wskazany się przez siebie adres poczty elektronicznej.
Do zawarcia Umowy o szkolenie dochodzi z chwilą potwierdzenia przez MENTAX Zamówienia. Na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej MENTAX przesłane zostaną warunki zawartej Umowy. Do tego czasu wszystkie informacje dotyczące Usługi zamieszczone na Portalu internetowym winny być traktowane jak zaproszenie do zawarcia umowy, a nie oferta MENTAX.
MENTAX potwierdzi Zamówienie w terminie 2 dni roboczych.
MENTAX może odmówić potwierdzenia Zamówienia w przypadku, gdy okaże się, iż z przyczyn organizacyjnych lub technicznych nie jest w stanie zapewnić Klientowi udziału w szkoleniu w miejscu i terminie, wskazanym w Zamówieniu. W takim przypadku MENTAX niezwłocznie zwraca Klientowi otrzymane wynagrodzenie, za pośrednictwem operatora płatności internetowych.
Postanowienie ust 7, stosuje się odpowiednio w przypadku gdy z przyczyn losowych, ze strony MENTAX nie będzie możliwe wykonanie Umowy w terminie wskazanym w Zamówieniu lub nie zostanie ustalony z Klientem inny termin szkolenia.
Przy realizacji Umowy, MENTAX może posługiwać się podwykonawcami.

§ 4.
Za uczestnictwo w szkoleniu Klient otrzyma certyfikat wystawiony przez MENTAX. Certyfikat ten zostanie przesłany Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
Organizowanie przez MENTAX szkoleń nie stanowi działalności stanowiącej prowadzenie szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182, ustawy Prawo oświatowe.
Uczestnikowi nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie szkolenia, chyba że MENTAX wyrazi uprzednią pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.
W przypadku gdy Klient nie skorzysta z uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 5 ust 1 Regulaminu, może on odwołać Usługę telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej MENTAX, wskazany w § 4 Regulaminu. Jeżeli odwołanie Usługi nastąpi na mniej niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia realizacji Usługi, MENTAX zachowa kwotę 500 zł tytułem kary umownej za niewykonanie przez Klienta Umowy. Reszta ceny podlega niezwłocznemu zwrotowi.
MENTAX nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie Usługi albo jej nienależyte wykonanie z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego numeru telefonicznego lub adresu poczty elektronicznej, jak i z innych przyczyn, za które wyłącznie odpowiedzialny jest Klient.
Klient może złożyć reklamację, jeżeli uważa, iż Usługa została wykonana przez MENTAX niezgodnie z Umową. W reklamacji Klient powinien wskazać na czym polega ta niezgodność.
Reklamację składa się w formie pisemnej lub elektronicznej na adres wskazany w § 7 Regulaminu. MENTAX może się zwrócić do Klienta o uzupełnienie informacji, jeżeli są one niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez MENTAX w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku nie uwzględniania reklamacji, MENTAX nie będzie brał udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§ 5
Z zastrzeżeniem ust 5, Konsumentowi przysługuje, prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia Zamówienia przez MENTAX (art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klient otrzymuje wraz z warunkami Umowy, o których mowa w § 3 ust 5 Regulaminu, na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej. Skorzystanie z wzoru tego oświadczenia nie jest obligatoryjne.
Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy (lub innego oświadczenia o tożsamej treści) przed upływem terminu wskazanego w ust 1.
Konsument mający zamiar skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, winien złożyć MENTAX oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej wskazany w § 7 Regulaminu. MENTAX bez zbędnej zwłoki potwierdza fakt otrzymania tego potwierdzenia na adres poczty elektronicznej Konsumenta.
Prawo do odstąpienia od Umowy, nie przysługuje jednak Konsumentowi, jeżeli MENTAX wykonał w całości Usługę, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, że po wykonaniu Usługi przez MENTAX utraci prawo odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, MENTAX zwraca Konsumentowi otrzymaną cenę w terminie 10 dni roboczych.

§ 6.
Zasady przetwarzania danych osobowych określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 7.
MENTAX wskazuje następujące dane kontaktowe:
tel. +48 22 101 71 71
poczta elektroniczna: edu@mentax.pl
adres pocztowy: ul. Szczecińska 25a/5, 75-122 Koszalin

§ 8.
Regulamin dostępny jest na Portalu internetowym. Klient ma możliwość pobrania jego treści. MENTAX nieodpłatnie udostępnia użytkownikowi Portalu internetowego także przed zawarciem Umowy o świadczenie usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.
MENTAX jest uprawniony zmienić Regulamin, jak i modyfikować Usługi, w tym czasowo zawiesić ich wykonywanie. Powyższe zmiany zamieszczane są na Portalu internetowym.
Zmiana Regulaminu jak i modyfikacja Usługi, nie ma zastosowania do Umów zawartych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu lub modyfikacji Usługi.
Umowa podlega prawu polskiemu, w zakresie nieuregulowanym zastosowanie znajduje znajdują przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, ewentualne spory sądowe rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd siedziby MENTAX.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.07.2022

Załącznik nr 1

Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestnika, Klienta, Podmiotu zgłaszającego Uczestnika.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MENTAX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Koszalinie, pod adresem ul. Szczecińska 25a/5, 75-122 Koszalin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000737660, NIP 669-23-88-755, REGON 320012969, zwana także jako „MENTAX”. Kontakt z MENTAX jest możliwy również pod adresem e-mail: edu@mentax.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 22 101 71 71.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod w/w adresem lub za pomocą e-mail: rodo@mentax.pl
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w celu:
podjęcia niezbędnych czynności i działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z MENTAX, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (tj. w celu realizacji szkoleń) oraz podjęciem przez MENTAX czynności i działań na Pani/Pana żądanie zgłoszone przed zawarciem umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami, w tym roszczeniami związanymi z prowadzoną przez MENTAX działalnością gospodarczą – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
spełnienia spoczywających na MENTAX wymogach prawnych i regulacyjnych, m.in. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym podatkowych) – podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO.
MENTAX może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody – podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. a) RODO – udzielonej w konkretnych celach. Zakres takich danych zostanie podanych w zgodzie.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych za wyraźną zgodą wyrażoną w momencie zapisu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać cofnięta w każdym momencie poprzez poinformowanie MENTAX poprzez adres mailowy: edu@mentax.pl
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione:
pracownikom lub współpracownikom MENTAX zgodnie z zawartymi umowami.
innym zewnętrznym podmiotom wspierającym MENTAX na zasadzie zleconych usług, m.in.
w zakresie usług IT, księgowych, zewnętrznym ekspertom, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z MENTAX i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń oraz innym instytucjom płatniczym (podmiotom świadczącym usługi płatnicze).
Pani/Pana dane będą przechowywane (przetwarzane) przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych oraz w zależności od podstawy prawnej ich przetwarzania:
gdy podstawą przetwarzania jest umowa – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, nie dłużej jednak niż okres ich przedawnienia;
gdy podstawą prawną przetwarzania jest ciążący obowiązek prawny – tj. wypełnianie zobowiązań prawnych ciążących na MENTAX w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez MENTAX;
gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes – przez okres umożliwiający realizację tego interesu przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
gdy podstawą przetwarzania jest zgoda – do momentu wycofania zgody.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, jest warunkiem zawarcia umowy. W razie niepodania danych osobowych, MENTAX nie będzie w stanie świadczyć usług związanych z przeprowadzeniem szkolenia. W pozostałym zakresie (w szczególności chodzi o przetwarzanie danych przez MENTAX w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

Mentax na Facebook'u