Ogłoszenie w sprawie składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2018 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem

Rada Nadzorcza spółki MENTAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie, zwanej dalej Spółką, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

Oczekiwany termin złożenia Opinii i Raportu z badania za rok obrotowy 2018: do dnia 10 czerwca 2019 r.

 

W ramach przeprowadzenia badania Spółka oczekuje od Wykonawcy:

 1. dostarczenia pisemnej opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego w języku polskim;
 2. dostarczenia pisemnego raportu z przebiegu badania jednostkowego sprawozdania finansowego w języku polskim;
 3. dostarczenia wersji elektronicznej ww. dokumentów w formacie .doc oraz .pdf;
 4. obecności biegłego rewidenta (o ile to będzie konieczne) na posiedzeniu Rady Nadzorczej (czerwiec 2019), podczas którego Rada dokona oceny sprawozdania będącego przedmiotem badania w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji;

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 1. Odpowiedź na niniejsze ogłoszenie powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu;
 2. Zleceniodawca zastrzega możliwość negocjacji proponowanej ceny związanej z realizacją przedmiotu zamówienia;
 3. Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie strony dokumentów powinny być ponumerowane i parafowane;
 4. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych zawartych w Ogłoszeniu mogą pozostać nierozpatrzone.
 5. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.
 6. Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać następujące informacje:
  a) o: oferencie, formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, posiadanym doświadczeniu w zakresie weryfikacji sprawozdań finansowych,
  b) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
  c) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego (pożądany termin przeprowadzenia badania  do 10 czerwca 2019 r.,
  d) oświadczenie o zatrudnieniu osoby bądź zespołu osób posiadających uprawnienia rewidenta. Wskazanie imienne tych osób będzie niezbędne w chwili podpisywania umowy,
  e) cenę netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania,
  f) cenę netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania oraz ewentualną obecnością podczas posiedzenia Rady Nadzorczej.
 7. Oczekiwania wobec biegłego rewidenta:
  Badanie należy przeprowadzić w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. Dowody i zapisy księgowe winny być sprawdzone w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy. Metodą pełną należy zbadać dokumenty o wartości przekraczającej 50.000 zł. Biegły rewident powinien na bieżąco zapoznawać Radę Nadzorczą o stwierdzonych problemach w systemie rachunkowości. Po zakończeniu badania biegły rewident zapozna i udzieli wyjaśnień Radzie Nadzorczej o wynikach przeprowadzonego badania. Rada Nadzorcza przy wyborze oferty będzie uwzględniała wiarygodność, doświadczenie i cenę za badanie oraz dotrzymanie terminu określonego w ogłoszeniu.
 8. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
  Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 21 kwietnia 2019 r. w siedzibie Spółki:

MENTAX SA
Rada Nadzorcza
ul. Szczecińska 25a/5 (III piętro)
75-122 Koszalin

 

z dopiskiem
„Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki MENTAX SA za rok obrotowy 2018”.

 

Ofertę uznaje się za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie do siedziby Spółki we wskazanym wyżej terminie.

 

9. W sprawie informacji dodatkowych dotyczących przygotowania oferty ze strony Spółki prosimy kontaktować się z członkiem Zarządu lub Prokurentem Spółki:

a) Członek Zarządu Grzegorz Tlołka, grzegorz.tlolka@mentax.pl, tel. 693 33 77 56
b) Prokurent Małgorzata Kaniewska, malgorzata.kaniewska@mentax.pl, tel. 508 322 147

 

10. Uwagi
Do niniejszego ogłoszenia oraz odpowiedzi nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. Odpowiedź na niniejsze ogłoszenie nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Wyboru wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, dokona Rada Nadzorcza, na zasadzie swobodnej oceny ofert złożonych w postępowaniu. MENTAX SA zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi podmiotami, które udzieliły odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie, celem doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia, warunków umowy albo uzupełnienia oferty.

W przypadku składania ofert przez osoby fizyczne, prosimy o dołączenie oświadczenia o „wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie przez MENTAX SA celem wyboru oferty-Wykonawcy na badanie sprawozdania finansowego MENTAX SA za rok 2018 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem (…)”.

Informacja o wyborze podmiotu zostanie przekazana wybranemu Podmiotowi do dnia 01.05.2019 r.

Nadesłane oferty zostaną usunięte w ciągu dwóch miesięcy od daty wyboru Podmiotu.

Zapoznaj się: Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie dotyczącym wyboru oferty -Wykonawcy na badanie sprawozdania finansowego MENTAX SA za rok 2018

 


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u