Polityka prywatności MENTAX SA

Informacje Ogólne

Uwzględniając i szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły MENTAX SPÓŁKA AKCYJNA (dalej „MENTAX”) swoje dane osobowe, gwarantujemy, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo.

Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania, przedstawiamy obowiązujące w MENATX zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

W celu zwiększenia przystępności Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty” lub „Państwo”, a „Administrator”  zamiennie z „My” lub „MENTAX”.

Ponadto wprowadziliśmy śródtytuły które ułatwią Tobie wyszukanie interesujących Cię informacji.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych jest MENTAX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Koszalinie pod adresem ul. Szczecińska 25a/5, 75-122 Koszalin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000737660, NIP 669-23-88-755, REGON 320012969.

Kontakt z nami jest możliwy również pod adresem e-mail: szkody@mentax.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 22 101 71 71.

Inspektor Ochrony Danych

W celu zwiększenia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Malwiny Nowik, z którą kontakt jest możliwy mailowo pod adresem rodo@mentax.pl  lub listownie na adres: MENTAX SPÓŁKA AKCYJNA, Inspektor Danych Osobowych, ul. Szczecińska 25a/5, 75-122 Koszalin.

Do czego będą używane Państwa dane osobowe?

MENTAX realizując swoje funkcje biznesowe przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy z klientem lub kontrahentem
 2. realizacji usługi eksperckiej np. technicznej likwidacji szkód
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji
 4. dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi
 5. archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych
 6. prowadzenia statystyk
 7. prowadzenie rekrutacji
 8. zarządzenie zasobami ludzkimi- pracownikami i współpracownikami
 9. monitoring na terenie MENTAX w celach podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez MENTAX jest artykuł 6 ust. 1 a), b), c), f) RODO.

Cofnięcie zgody jest możliwe w każdym momencie i nie jest to związane z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Cofnięcia zgody można dokonać w dowolny, wybrany sposób (e-mail, poczta tradycyjna) tak, aby dotarła do wiadomości MENTAX.

Odbiorcy Danych

W związku z prowadzoną działalnością Twoje dane osobowe możemy udostępniać:

 1. naszym pracownikom
 2. osobom które współpracują z nami na podstawie umów cywilnoprawnych
 3. dostawcom usług kurierskich i pocztowych
 4. dostawcom zapewniającym nam infrastrukturę informatyczną i sieciową
 5. dostawcom technologii wykorzystywanych przez Witrynę
 6. dostawcom usług księgowych, podatkowych i prawniczych
 7. innym podmiotom o ile będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych.

Twoje dane możemy udostępniać  również w następujących okolicznościach:

 1. jeżeli prawo lub władza publiczna określa, że musimy udostępniać dane osobowe lub dla celów wymiaru sprawiedliwości;
 2. jeżeli musimy udostępniać dane osobowe w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw (obejmuje to udostępnianie danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom);
 3. w przypadku restrukturyzacji, sprzedaży lub przeniesienia własności przedsiębiorstwa (lub jego części) np. w związku z przejęciem lub fuzją.

Każdorazowo udostępniany będzie możliwe jak najwęższy zakres Twoich danych który pozwoli na realizację celu przetwarzania danych i realizację ciążących na nas obowiązków.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Twoje dane osobowe nie zostaną przekazane państwom trzecim, tj. znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Co mogą Państwo zrobić z przekazanymi nam danymi?

W każdym momencie mają Państwo prawo do:

 1. żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa oraz uzyskania ich kopii, a także
 2. żądania ich sprostowania,
 3. usunięcia danych,
 4. ograniczenia ich przetwarzania
 5. przenoszenia danych
 6. oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 7. cofnięcia zgody (o ile przetwarzanie następuje na jej podstawie) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

Więcej informacji o prawach osób, które dane dotyczą dostępne są w artykułach 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1539779383131&from=PL

W celu realizacji swoich praw skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych MENTAX.

W przypadku naruszenia przepisów RODO mają Państwo również prawo do wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

Czy musisz podawać MENTAX swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz z wywiązania się przez MENTAX z wymogów prawa. Zatem, jeżeli chcesz korzystać z usług oferowanych przez MENTAX lub zostać jego pracownikiem/współpracownikiem musisz podać swoje dane osobowe.  Państwa dane mogą być również udostępnione MENTAX przed podmiot, który wcześniej otrzymał takie dane od Państwa.

W pozostałym zakresie  podanie danych jest dobrowolne.

Do kiedy Państwa dane osobowe będą przechowywane?

Okres przechowywania danych.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Tobą umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 4. statystycznych i archiwizacyjnych,
 5. maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W przypadku, gdy terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze, niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

Polityka cookie

Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu plików cookie zawiera Polityka Cookie.

Zmiany Polityki Prywatności

MENTAX zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności.

O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników Witryny.

Jeśli nadal korzystasz z naszych stron internetowych po wprowadzeniu zmian, akceptujesz zmienione zasady. Jeśli zmiany są znaczące, możemy przekazać wyraźniejsze powiadomienie lub uzyskać zgodę zgodnie z wymogami prawa.

 

Data wejścia w życie niniejszej Polityki Prywatności: 1 lutego 2019 rok

 

Mentax na Facebook'u