Ubezpieczenie NNW komunikacyjne

Czy warto zdecydować się na ubezpieczenie NNW komunikacyjne? 

Właściciel samochodu jest zobowiązany jedynie do zakupu ubezpieczenia OC. Kupując polisę, staniesz jednak przed wyborem opcji dodatkowych, a jedną z nich będzie ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – NNW. Czy warto zdecydować się na ubezpieczenie NNW komunikacyjne? 

 

NNW komunikacyjne jak sama nazwa wskazuje dotyczy następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli skutków nagłych zdarzeń, w razie gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku. Nieszczęśliwy wypadek w ubezpieczeniu NNW komunikacyjnym jest zdarzeniem związanym z ruchem i używaniem pojazdu mechanicznego. Dotyczy to sytuacji, które mają miejsce: w trakcie jazdy autem, podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego, załadowywania, rozładowywania i wyładowywania pojazdu lub połączonej z nim przyczepy, pożaru, wybuchu lub eksplozji pojazdu, naprawy pojazdu np. po awarii na trasie, postoju, garażowania.

 

Polisa NNW polega na wypłacie odszkodowania w razie trwałych skutków wypadku. Chodzi o uszkodzenia ciała lub trwały uszczerbek na zdrowiu, który prowadzi do inwalidztwa lub śmierci. W przypadku NNW komunikacyjnego ochroną objęty jest zarówno kierowca, jak i wszyscy podróżujący z nim pasażerowie. Zwykle ochroną objęte są osoby podróżujące pojazdem w chwili zdarzenia, dlatego właściciel pojazdu nie podaje w umowie imion i nazwisk wybranych osób (chociaż są wyjątki i niektórzy Ubezpieczyciele wymagają imiennego wskazania kierowcy i pasażerów w umowie). 

 

Ubezpieczenie NNW komunikacyjne zazwyczaj obejmuje:

  • wypłatę odszkodowania w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, zarówno kierowcy, jak i wszystkim pasażerom ubezpieczonego samochodu (jeżeli umowa to przewiduje). Trwały uszczerbek na zdrowiu wyrażamy w procentach na podstawie opinii lekarskich i tabeli obowiązujących w danym towarzystwie ubezpieczeń.
  • pokrycie kosztów transportu, leczenia, rehabilitacji zakupu leków, zakupu sprzętu ortopedycznego i przedmiotów pomocniczych itd., jednak często wysokość tych świadczeń określona jest limitami.

 

Jeżeli w wyniku wypadku powstanie u osoby poszkodowanej więcej niż jedno uszkodzenie ciała, na wysokość świadczenia będzie składała się suma należnych świadczeń za każdy uszczerbek na zdrowiu, nie więcej jednak niż do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie NNW.

 

Musimy mieć jednak świadomość, że występują  sytuacje, gdy ubezpieczyciel odmówi nam wypłaty odszkodowania m.in. wówczas, gdy: prowadziliśmy pojazd w stanie po użyciu alkoholu lub środków odurzających, do wypadku doszło podczas kierowania pojazdem, do którego prowadzenia nie mamy uprawnień, w związku z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez ubezpieczonego, spowodowaliśmy wypadek celowo, wypadek został spowodowany pojazdem bez ważnej rejestracji lub badań technicznych (bierze się to pod uwagę, jeśli zły stan techniczny pojazdu mógł się przyczynić do wypadku), wskutek działań wojennych, terrorystycznych, rozruchów, strajków, wojny domowej, niepokojów społecznych, stanu wojennego lub wyjątkowego, podczas nauki jazdy.

 

Przed podpisaniem umowy należy sprawdzić listę wyłączeń odpowiedzialności, ponieważ zapisy mogą się różnić w zależności od firmy ubezpieczeniowej i wariantu NNW.

 

Zdrowie i życie kierującego jest chronione tylko polisą OC sprawcy wypadku. Gdy dojdzie do wypadku nie z naszej winy, otrzymamy wypłatę odszkodowania z jego ubezpieczenia. W innych przypadkach nie otrzymamy wsparcia, jeśli nie mamy własnej polisy. Środki na leczenie czy rehabilitację będziemy musieli zorganizować we własnym zakresie. Mając ubezpieczenie NNW mamy zapewnione odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu bez względu na winnego zdarzenia. Co również ważne, wypłata środków z NNW przebiega niezależnie od pomocy, jaką otrzymamy od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu. Poza tym, nic nie stoi na przeszkodzie, aby posiadać więcej niż jedno ubezpieczenie NNW. Gdy doznamy trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia objętego ochroną, możesz wnioskować o odszkodowanie ze wszystkich posiadanych polis NNW.

 

Wypadek może przydarzyć się każdemu, jednakże nie każdy jest gotowy na poradzenie sobie z jego finansowymi konsekwencjami. Jeżeli chcemy zagwarantować sobie oraz pasażerom odszkodowanie, a także pieniądze na leczenie czy rehabilitację, powinniśmy rozważyć zakup odpowiedniego ubezpieczenia NNW. Tym bardziej, że nawet jeśli my prowadzimy ostrożnie i zachowujemy wszelkie środki bezpieczeństwa, to i tak możemy stać się uczestnikiem wypadku czy kolizji, które spowoduje inny uczestnik ruchu.

 


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u