Usuwanie wiatrołomów

Co należy zrobić w przypadku, gdy drzewo rosnące na naszej prywatnej posesji zostaje wywrócone lub złamane?

Sezon burz i huraganów jest w trakcie, skutkiem czego są wiatrołomy. Co należy zrobić w przypadku, gdy drzewo rosnące na naszej prywatnej posesji zostaje wywrócone lub złamane na skutek czynników zewnętrznych, np. huraganu? Czy musimy zgłosić usunięcie rośliny, czy możemy od razu zabierać się do wycinki?

 

17 czerwca 2017 roku weszły w życie nowe przepisy ustawy o ochronie przyrody, które przywracają ochronę drzew rosnących na prywatnych posesjach. Ochrona ta obejmuje zarówno zdrowe drzewa, jak i te, które zostały uszkodzone m. in. na skutek działania sił przyrody – w tym właśnie wiatru. Oznacza to, że nie wolno usuwać nawet powalonego (wywrotu) lub złamanego drzewa (złomu), jeśli wcześniej nie zgłosimy tego do odpowiedniego urzędu, gdyż takie działanie jest niezgodne z prawem i grożą za nie surowe kary pieniężne.

 

Co zatem zrobić, gdy na naszym terenie, na którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza, wiatr w znacznym stopniu uszkodził drzewo?

 

Jeżeli roślina ta stanowi realne, nagłe zagrożenia zdrowia i życia ludzi lub blokuje ciągi komunikacyjne, takie jak np. chodniki czy ulice, należy jak najszybciej wezwać straż pożarną lub inne właściwe służby, które to powinny we własnym zakresie pozbyć się jej, a następnie fakt ten zgłosić do odpowiedniego organu. W sytuacji, gdy wiatrołom nie stwarza niebezpieczeństwa, właściciel terenu na którym się on znajduje, powinien zgłosić chęć jego usunięcia przez wypełnienie i dostarczenie do odpowiedniego urzędu wniosku „ZGŁOSZENIA ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA” – proces postępowania jest więc taki sam, jak wtedy gdy chcemy wyciąć zdrową roślinę.  Jest to procedura darmowa, znacznie prostsza i pewniejsza, niż gdybyśmy chcieli zgłosić drzewo jako złom lub wywrot. Urząd ma 21 dni na wysłanie swojego pracownika, który dokonuje oględzin w celu potwierdzenia, iż dane drzewo rzeczywiście nadaje się do usunięcia i że nie jest zasiedlone przez prawnie chronione gatunki innych roślin lub zwierząt. Następnie najpóźniej po 12 dniach wydana zostanie decyzja. Dopiero po otrzymaniu zgody można legalnie usunąć wiatrołom, co leży po stronie właściciela gruntu.

 

Oczywiście istnieją sytuacje, w których zgłoszenie wycinki nie jest potrzebne. Wyjątek stanowią drzewa owocowe (poza tymi, które rosną na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków) oraz niewielkie drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

W tych szczególnych przypadkach można wyciąć drzewo zaraz po jego zniszczeniu.

 

A jak sprawa usuwania wiatrołomów wygląda w sytuacji, gdy drzewo rośnie na terenie, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza?

 

Złamane w wyniku czynników naturalnych (zwane złomem), jak i wywrócone (zwane wywrotem), należy zgłosić poprzez dostarczenie WNIOSKU O UZNANIE DRZEWA/KRZEWU ZA ZŁOM/WYWROT do odpowiedniego organu administracyjnego. Może to uczynić całkowicie za darmo osoba lub podmiot posiadający tytuł prawny do gruntu. Następnie przeprowadzone zostaną oględziny w celu potwierdzenia, iż dane drzewo rzeczywiście stanowi złom lub wywrot i że nie jest zasiedlone przez chronione gatunki. Uszkodzone drzewo można z godnie z prawem wyciąć po zakończeniu tych czynności administracyjnych. Jego usunięcie leży po stronie właściciela działki, na której ono rośnie. Urząd ma zazwyczaj miesiąc na wydanie decyzji, w szczególnie skomplikowanych sprawach może się to przeciągnąć nawet do dwóch miesięcy. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku posesji, na której nie jest prowadzona działalność gospodarcza, można usunąć wiatrołom bez wcześniejszego zgłoszenia, jeśli uszkodzone zostało drzewo owocowe lub inne drzewo niewielkich rozmiarów (o obwodzie pnia do 50 cm na wysokości 5 cm, za wyjątkiem topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego – gdzie te dopuszczalne wymiary są nieco większe).

 

Na koniec chcieliśmy Państwa ostrzec, iż usuwanie połamanych drzew, w tym szczególnie wiatrołomów, często wiąże się z dużym ryzykiem, gdyż w wyniku takich uszkodzeń powstają w drzewie duże naprężenia, które mogą stanowić zagrożenie dla niedoświadczonego pilarza!

Proszę pamiętać, żeby do tego typu prac zawsze zatrudniać profesjonalną firmę arborystyczną, której pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie.

 

Podsumowanie:

1. Możesz wyciąć drzewo tylko wtedy, gdy rośnie na należącym do ciebie terenie (lub za zgodną właściciela terenu).

2. Bez zgłoszenia możesz wyciąć drzewo, jeśli jego obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 50 cm (z nielicznymi wyjątkami gatunkowymi).

3. Bez zgłoszenia możesz wyciąć drzewo owocowe – chyba że rośnie na terenie wpisanym do rejestru zabytków.

4. Należy upewnić się, czy na drzewie które planujesz wyciąć nie bytują zwierzęta lub rośliny objęte ochroną gatunkową.

5. Zgłoszenie przyjmuje, bez pobierania jakichkolwiek opłat, wójt, burmistrz albo prezydent miasta.


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u